Finansowanie dla przedsiębiorstw

Planujesz podnieść konkurencyjność swojej firmy lub myślisz o jej kompleksowym rozwoju? Poszukujesz optymalnej struktury i źródeł finansowania planowanej inwestycji? 
  
Wspieramy klientów w całym procesie pozyskania finansowania, począwszy od analizy dostępnych opcji finansowania i wyboru strategii, aż do pozyskania środków na realizowane przedsięwzięcie. Oferujemy usługi dotyczące:
 
1. Współfinansowania ze środków publicznych (m.in. dotacje UE i krajowe, pożyczki preferencyjne)
2. Finansowania komercyjnego (kredyty inwestycyjne, kredyty obrotowe, kredyty na refinansowanie)
3. Emisji obligacji
4. Finansowania z pozostałych źródeł  (Private Equity, Venture Capital, Mezzanine, inwestorzy prywatni). 


Współfinansowanie ze środków publicznych 

Oferujemy wsparcie na każdym etapie procesu pozyskiwania finansowania, m.in. z funduszy unijnych. Zakres działań w ramach współpracy:  

 • Identyfikacja i wybór odpowiedniego programu lub funduszu pomocowego, adekwatnego do potrzeb i planów rozwojowych przedsiębiorstwa;
 • Weryfikacja kształtu projektu pod kątem ramowych wytycznych;  
 • Określenie struktury finansowania projektu – montaż finansowy;  
 • Opracowanie wymaganej dokumentacji, w tym: studiów wykonalności, biznes planów, wniosków o dofinansowanie;
 • Pomoc w kompletowaniu i weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej;
 • Wsparcie na etapie rozliczania i raportowania projektów, w tym przygotowanie wymaganej dokumentacji.

Finansowanie komercyjne

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie wyboru odpowiedniej instytucji finansującej oraz przygotowania aplikacji.  
Proponowany zakres prac obejmuje:  
 • Ocenę zdolności kredytowej, analizę dostępnych form finansowania i ich kosztów;
 • Określenie optymalnej struktury finansowej oraz przedstawienie wstępnych warunków finansowania;
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji wymaganej w procesie pozyskania finansowania, m.in. biznes planu inwestycji, prognoz finansowych na okres kredytowania, wniosku kredytowego;  
 • Wsparcie w zakresie rozliczenia inwestycji. 

Obligacje korporacyjne 

Emisja obligacji korporacyjnych to alternatywne źródło finansowania działalności inwestycyjnej firm. W Polsce staje się coraz bardziej popularna, ponieważ sprzyja temu możliwość wtórnego handlu obligacjami na rynku publicznym – Catalyst, jak również rosnąca rola inwestorów indywidualnych przy obejmowaniu emisji obligacji.
Nasze usługi obejmują doradztwo w procesie emisji i uplasowania obligacji korporacyjnych, m.in. oferujemy pomoc przy przygotowaniu dokumentów do emisji, opracowań finansowych i marketingowych. 

Doradztwo inwestycyjne: Private Equity, Venture Capital, Mezzanine, inwestorzy prywatni

W dobie coraz bardziej zaostrzających się kryteriów udzielania kredytów przez banki, przedsiębiorcy szukają alternatywnej drogi pozyskania kapitału na rozwój i realizację projektów o podwyższonej stopie ryzyka. Nasza firma pomaga w procesie znalezienia i wdrożenia optymalnej oferty spośród dostępnych współcześnie rozwiązań,  m.in. Venture Capital,  Private Equity, Mezzanine finance czy inwestor branżowy.


Zapraszamy do współpracy firmy, organizacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, zarówno z obszaru Województwa Mazowieckiego (Warszawa i okolice) oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Toruń, Bydgoszcz i okolice), jak i całej Polski.

Nasze Usługi

DOTACJE UNIJNE DLA FIRM / WNIOSKI UNIJNE

Wspieramy firmy w procesie pozyskiwania dofinansowania z unijnych programów pomocowych. Jest wiele obszarów działalności, w których możliwe jest dofinasowanie, m.in.: 

Dotacje na rozwój firmy
 • inwestycje w rozwój infrastruktury przedsiębiorstw  (maszyny, urządzenia, nieruchomości)
 • modernizacje procesów organizacyjno-technologicznych przedsiębiorstw
 • inwestycje mające na celu optymalizację i racjonalizację gospodarki zasobami
 • działania marketingowe, promocje targowe, rozwój eksportu, wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług 
 • powiązania kooperacyjne
Dotacje na B+R oraz innowacje
 • finansowanie badań i wyposażenia laboratorium
 • wdrożenia wyników badań
 • wdrażanie nowych innowacyjnych modeli biznesowych
 • transfer innowacji
 • współpraca sektora  biznesu i nauki  (transfer wiedzy i technologii, wdrożenia).  
 • badawcza współpraca międzynarodowa
 • innowacyjne rozwiązania produktowe i technologiczne o charakterze pro-ekologicznym

DOTACJE NA START

Nawet najlepsze pomysły biznesowe potrzebują na początku odpowiedniego kapitału na rozkręcenie.  Jednym z największych wyzwań dla nowego przedsiębiorcy  jest  budowa sprawnie funkcjonującego modelu biznesowego i pozyskanie odpowiedniego dla siebie finansowania. W grę wchodzą różne opcje: dotacje unijne, dofinansowania z Urzędu Pracy, pożyczki na start, konkursy dla start’upów,  fundusze zalążkowe i venture capital, pomoc aniołów biznesu. Dostępność całej gamy rozwiązań jest uzależniona od sytuacji nowego przedsiębiorcy  oraz rodzaju planowanej działalności.

KREDYT BANKOWY / WNIOSEK KREDYTOWY

Oferujemy wsparcie w zakresie prawidłowego wypełnienia i przygotowania  wniosku kredytowego dla banku. Wymagana dokumentacja kredytowa musi być kompletna i skrupulatnie wypełniona. Wniosek kredytowy najczęściej składa się z czterech części:
 • Formalny wniosek
 • Opis przedsięwzięcia
 • Część finansowa
 • Załączniki
Wniosek, podpisany przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu kredytobiorcy, stanowi podstawę do oceny wstępnej, dokonywanej przez bank. Pozytywna ocena wstępna kwalifikuje do szczegółowej oceny efektywności kredytowanego przedsięwzięcia oraz oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Jej posiadanie stanowi warunek przejścia do kolejnego etapu postępowania - decyzji kredytowej i podpisania umowy kredytu bankowego. W całym procesie przedsiębiorca może liczyć na wsparcie naszej firmy.

PRIVATE EQUITY

Średnio lub długoterminowym finansowanie firm prywatnych, które nie są jeszcze notowane na giełdzie. Inwestycje tego typu mogą być wykorzystane w celu założenia firmy, rozwoju nowych produktów i technologii, zwiększenia kapitału obrotowego, wzmocnienia struktury bilansu przedsiębiorstwa oraz wykupu części lub całości istniejącego przedsiębiorstwa. Ten typ finansowania jest popularny w przypadku w przypadku małych i średnich firm w fazie startu lub rozwoju działalności, dla których potrzeby finansowe przekraczają możliwości zabezpieczenia majątkowego kredytu bankowego i nie są gotowe na pozyskanie kapitału na giełdzie czy od inwestora branżowego. Największe szanse na pozyskanie kapitału w ramach PE mają przedsiębiorstwa o dużym potencjale wzrostu i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej lub  technologicznej na rynku. Największą zaletą PE, w porównaniu do tradycyjnego kredytu, jest uzyskanie finansowania w zamian za udziały w firmie oraz uzależnienie zysków inwestorów od  rozwoju i rentowności firmy. 

VENTURE CAPITAL

Inwestycje venture capital  stanowią część private equity i obejmują inwestycje związane głównie z wczesną fazą rozwoju przedsiębiorstwa (tzw. "zasiewu" i startu). Jest to kapitał średnio i długoterminowy, inwestowany za pomocą nabycia akcji lub udziałów małych i średnich przedsiębiorstw, najczęściej tych nowatorskich, o wysokim stopniu ryzyka. Zysk inwestora pochodzi z przyrostu wartości przedsiębiorstwa w perspektywie kilku lat. Do największych zalet VC należy brak kosztów finansowych oraz konieczności stosowania prawnych zabezpieczeń. Firmy mogą liczyć na poprawę swojego wizerunku oraz wartość dodaną kapitału. Najczęściej na tę formę pozyskania finansowania decydują się przedsiębiorcy nie posiadający zdolności kredytowej, firmy z krótką historią działalności gospodarczej lub prowadzące ryzykowny biznes.

MEZZANINE FINANCE

Jeden z rodzajów private equity, korzystają z niego zazwyczaj  w pełni dojrzałe firmy, które  potrzebują dodatkowych środków w formie kredytu, a nie posiadają zdolności kredytowej. W praktyce Mezzanine to sposób na finansowanie, zawieszony pomiędzy klasycznym kredytem a kapitałem pochodzącym od inwestorów lub akcjonariuszy. Do głównych cech tej formy finansowania należy oprocentowanie kapitału oraz zabezpieczenie aktywami przedsiębiorstwa.  Samo finansowanie charakteryzuje duża elastyczność (dostosowanie do specyfiki przedsiębiorstwa i danej transakcji).
# #