Analizy i opracowania dla biznesu

Jako inwestor stoisz przed ważną strategiczną decyzją? Chcesz otworzyć nowy biznes? A może jesteś na etapie pozyskania źródeł finansowania dla nowego projektu? Potrzebujesz zatem profesjonalnej dokumentacji projektowej oraz realnej oceny opłacalności przedsięwzięcia.

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

Sporządzanie dokumentacji projektowej
 • biznes plany,
 • studia wykonalności,
 • modele finansowe,
 • memorandum informacyjne,
 • teaser inwestycyjny, 
 • wnioski o dofinansowanie.
Analizy biznesowe
Każda decyzja biznesowa musi mieć uzasadnienie ekonomiczne poparte rzetelnymi badaniami i danymi.
W tym celu na zlecenie Klientów przygotowujemy analizy biznesowe i ekspertyzy, dotyczące oceny koniunktury, branży i zewnętrznych uwarunkowań rynkowych realizacji projektów inwestycyjnych. Oferujemy: 

 • analizy rynku,
 • analizy finansowe,
 • analizy opłacalności inwestycji,
 • inne analizy ekonomiczne i marketingowe na życzenie klienta.

Przeprowadzanie due dilligence

Rozważasz inwestycję, której przedmiotem jest cała spółka lub zorganizowana część przedsiębiorstwa? Chcesz określić ich rzeczywistą kondycję oraz poziom ryzyka inwestycyjnego? W tym zakresie oferujemy przeprowadzenie due dilligence - szczegółowej analizy i oceny obszarów funkcjonowania podmiotu, wybranych w zależności od specyfiki danej transakcji. Proces due diligence wymaga przeprowadzenia wielu skrupulatnych badań w oparciu o dokumentację spółki, sprawozdania finansowe, wywiady i opinie podmiotów zewnętrznych oraz analizy otoczenia rynkowego. 


Zapraszamy do współpracy firmy, organizacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, zarówno z obszaru Województwa Mazowieckiego (Warszawa i okolice) oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Toruń, Bydgoszcz i okolice), jak i całej Polski.

NASZE USŁUGI

Biznes plan

realizujemy zlecenia sporządzenia biznes planu, który definiuje cele i metody ich osiągnięcia, ocenia wykorzystanie posiadanych środków finansowych oraz wyznacza zapotrzebowanie na źródła finansowania zewnętrznego. Biznes plan określa kolejne etapy inwestycji dokładnie rozkładając je w czasie, kalkuluje rentowność przedsięwzięcia i określa jego pozycję na tle konkurencji.

Biznesplany sporządzamy na potrzeby:

 • aplikowania o środki z UE
 • na potrzeby pozyskiwania kredytów inwestycyjnych
 • w celu podejmowania optymalnych decyzji strategicznych.

Studium wykonalności

Jest dokumentem szerszym niż biznes plan i zawiera dodatkowo analizę wykonalności technicznej. Jest wymagany dla wszystkich inwestycji finansowanych w formule project finance oraz inwestycji infrastrukturalnych sektora publicznego. W studium wykonalności muszą zostać określone i przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym. Opracowanie pozwala na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej, dostarcza kompleksowej informacji do dokonania oceny zasadności i wykonalności inwestycji.

Wnioski o dofinansowanie

Usługa kierowana do klientów planujących przedsięwzięcia przy wykorzystaniu środków unijnych, jak również wsparcia z innych środków publicznych. Usługa obejmuje doradztwo w zakresie możliwości otrzymania dotacji oraz przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Dofinansowaniu mogą podlegać projekty inwestycyjne związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, budową infrastruktury; projekty innowacyjne; start’upy oraz projekty związane z rozwojem zasobów ludzkich

Analiza finansowa

W ramach usługi zajmujemy się badaniem stanu i rozwoju finansów firmy w celu oceny efektywności gospodarki finansowej oraz oceny przedsięwzięć gospodarczych i decyzji finansowych. Dostarczamy wskaźników finansowych umożliwiających inwestorom porównywanie firm i danych finansowych w czasie, wybór przedsięwzięć i inwestycji rokujących najlepiej na przyszłość. Komplementarna analiza opłacalności ma kluczowe znaczenie dla oceny efektywności realizacji zamierzonego przedsięwzięcia. Analiza odnosi oszacowane wskaźniki opłacalności inwestycji do wymogów potencjalnego inwestora lub instytucji współfinansującej inwestycję.
Usługi kierowana są do przedsiębiorców, chcących udoskonalić sposób zarządzania finansami w swoich organizacjach oraz do przedsiębiorców, których dokumentacja inwestycyjna i rozwojowa musi zostać przygotowane w formie określonej przez instytucje zewnętrzne np. banki.

Analiza rynku i konkurencji

Opracowanie dostarcza niezbędnych przesłanek do podjęcia decyzji inwestycyjnych i strategicznych np. dywersyfikacji działalności, wejścia na nowy rynek lub nowy segment rynku. Analiza rynku ma na celu zaprezentowanie środowiska w jakim działa lub będzie działać firma. Obejmuje ona otoczenie firmy w skali makro (otoczenie i mikro. Analiza rynku dostarcza informacji na temat np.: wielkości, rentowności i dynamiki rozwoju rynku, głównych trendów rynkowych, preferencji i oczekiwań potencjalnych klientów. Analiza uzupełniona jest informacjami nt. udziałów w danym rynku, charakterystyki głównych graczy oraz najskuteczniejszych działań marketingowych i sprzedażowych.
# #