Analizy i opracowania dla biznesu

Spis usług i produktów

Biznes plan

realizujemy zlecenia sporządzenia biznes planu, który definiuje cele i metody ich osiągnięcia, ocenia wykorzystanie posiadanych środków finansowych oraz wyznacza zapotrzebowanie na źródła finansowania zewnętrznego. Biznes plan określa kolejne etapy inwestycji dokładnie rozkładając je w czasie, kalkuluje rentowność przedsięwzięcia i określa jego pozycję na tle konkurencji.

Biznesplany sporządzamy na potrzeby:

 • aplikowania o środki z UE
 • na potrzeby pozyskiwania kredytów inwestycyjnych
 • w celu podejmowania optymalnych decyzji strategicznych.

Studium wykonalności

Jest dokumentem szerszym niż biznes plan i zawiera dodatkowo analizę wykonalności technicznej. Jest wymagany dla wszystkich inwestycji finansowanych w formule project finance oraz inwestycji infrastrukturalnych sektora publicznego. W studium wykonalności muszą zostać określone i przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym. Opracowanie pozwala na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej, dostarcza kompleksowej informacji do dokonania oceny zasadności i wykonalności inwestycji.

Wnioski o dofinansowanie

Usługa kierowana do klientów planujących przedsięwzięcia przy wykorzystaniu środków unijnych, jak również wsparcia z innych środków publicznych. Usługa obejmuje doradztwo w zakresie możliwości otrzymania dotacji oraz przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Dofinansowaniu mogą podlegać projekty inwestycyjne związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, budową infrastruktury; projekty innowacyjne; start’upy oraz projekty związane z rozwojem zasobów ludzkich

Analiza finansowa

W ramach usługi zajmujemy się badaniem stanu i rozwoju finansów firmy w celu oceny efektywności gospodarki finansowej oraz oceny przedsięwzięć gospodarczych i decyzji finansowych. Dostarczamy wskaźników finansowych umożliwiających inwestorom porównywanie firm i danych finansowych w czasie, wybór przedsięwzięć i inwestycji rokujących najlepiej na przyszłość. Komplementarna analiza opłacalności ma kluczowe znaczenie dla oceny efektywności realizacji zamierzonego przedsięwzięcia. Analiza odnosi oszacowane wskaźniki opłacalności inwestycji do wymogów potencjalnego inwestora lub instytucji współfinansującej inwestycję.
Usługi kierowana są do przedsiębiorców, chcących udoskonalić sposób zarządzania finansami w swoich organizacjach oraz do przedsiębiorców, których dokumentacja inwestycyjna i rozwojowa musi zostać przygotowane w formie określonej przez instytucje zewnętrzne np. banki.

Analiza rynku i konkurencji

Opracowanie dostarcza niezbędnych przesłanek do podjęcia decyzji inwestycyjnych i strategicznych np. dywersyfikacji działalności, wejścia na nowy rynek lub nowy segment rynku. Analiza rynku ma na celu zaprezentowanie środowiska w jakim działa lub będzie działać firma. Obejmuje ona otoczenie firmy w skali makro (otoczenie i mikro. Analiza rynku dostarcza informacji na temat np.: wielkości, rentowności i dynamiki rozwoju rynku, głównych trendów rynkowych, preferencji i oczekiwań potencjalnych klientów. Analiza uzupełniona jest informacjami nt. udziałów w danym rynku, charakterystyki głównych graczy oraz najskuteczniejszych działań marketingowych i sprzedażowych.

Finansowanie przedsiębiorstw

Spis usług i produktów

Dotacje unijne dla firm / wnioski unijne

Wspieramy firmy w procesie pozyskiwania dofinansowania z unijnych programów pomocowych. Jest wiele obszarów działalności, w których możliwe jest dofinasowanie, m.in.: 

Dotacje na rozwój firmy
 • inwestycje w rozwój infrastruktury przedsiębiorstw  (maszyny, urządzenia, nieruchomości)
 • modernizacje procesów organizacyjno-technologicznych przedsiębiorstw
 • inwestycje mające na celu optymalizację i racjonalizację gospodarki zasobami
 • działania marketingowe, promocje targowe, rozwój eksportu, wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług 
 • powiązania kooperacyjne
Dotacje na B+R oraz innowacje
 • finansowanie badań i wyposażenia laboratorium
 • wdrożenia wyników badań
 • wdrażanie nowych innowacyjnych modeli biznesowych
 • transfer innowacji
 • współpraca sektora  biznesu i nauki  (transfer wiedzy i technologii, wdrożenia).  
 • badawcza współpraca międzynarodowa
 • innowacyjne rozwiązania produktowe i technologiczne o charakterze pro-ekologicznym

Dotacje na start

Nawet najlepsze pomysły biznesowe potrzebują na początku odpowiedniego kapitału na rozkręcenie.  Jednym z największych wyzwań dla nowego przedsiębiorcy  jest  budowa sprawnie funkcjonującego modelu biznesowego i pozyskanie odpowiedniego dla siebie finansowania. W grę wchodzą różne opcje: dotacje unijne, dofinansowania z Urzędu Pracy, pożyczki na start, konkursy dla start’upów,  fundusze zalążkowe i venture capital, pomoc aniołów biznesu. Dostępność całej gamy rozwiązań jest uzależniona od sytuacji nowego przedsiębiorcy  oraz rodzaju planowanej działalności.

Kredyt bankowy/Wniosek kredytowy

Oferujemy wsparcie w zakresie prawidłowego wypełnienia i przygotowania  wniosku kredytowego dla banku. Wymagana dokumentacja kredytowa musi być kompletna i skrupulatnie wypełniona. Wniosek kredytowy najczęściej składa się z czterech części:
 • Formalny wniosek
 • Opis przedsięwzięcia
 • Część finansowa
 • Załączniki
Wniosek, podpisany przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu kredytobiorcy, stanowi podstawę do oceny wstępnej, dokonywanej przez bank. Pozytywna ocena wstępna kwalifikuje do szczegółowej oceny efektywności kredytowanego przedsięwzięcia oraz oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Jej posiadanie stanowi warunek przejścia do kolejnego etapu postępowania - decyzji kredytowej i podpisania umowy kredytu bankowego. W całym procesie przedsiębiorca może liczyć na wsparcie naszej firmy.

Private Equity

Średnio lub długoterminowym finansowanie firm prywatnych, które nie są jeszcze notowane na giełdzie. Inwestycje tego typu mogą być wykorzystane w celu założenia firmy, rozwoju nowych produktów i technologii, zwiększenia kapitału obrotowego, wzmocnienia struktury bilansu przedsiębiorstwa oraz wykupu części lub całości istniejącego przedsiębiorstwa. Ten typ finansowania jest popularny w przypadku w przypadku małych i średnich firm w fazie startu lub rozwoju działalności, dla których potrzeby finansowe przekraczają możliwości zabezpieczenia majątkowego kredytu bankowego i nie są gotowe na pozyskanie kapitału na giełdzie czy od inwestora branżowego. Największe szanse na pozyskanie kapitału w ramach PE mają przedsiębiorstwa o dużym potencjale wzrostu i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej lub  technologicznej na rynku. Największą zaletą PE, w porównaniu do tradycyjnego kredytu, jest uzyskanie finansowania w zamian za udziały w firmie oraz uzależnienie zysków inwestorów od  rozwoju i rentowności firmy. 

Venture Capital

Inwestycje venture capital  stanowią część private equity i obejmują inwestycje związane głównie z wczesną fazą rozwoju przedsiębiorstwa (tzw. "zasiewu" i startu). Jest to kapitał średnio i długoterminowy, inwestowany za pomocą nabycia akcji lub udziałów małych i średnich przedsiębiorstw, najczęściej tych nowatorskich, o wysokim stopniu ryzyka. Zysk inwestora pochodzi z przyrostu wartości przedsiębiorstwa w perspektywie kilku lat. Do największych zalet VC należy brak kosztów finansowych oraz konieczności stosowania prawnych zabezpieczeń. Firmy mogą liczyć na poprawę swojego wizerunku oraz wartość dodaną kapitału. Najczęściej na tę formę pozyskania finansowania decydują się przedsiębiorcy nie posiadający zdolności kredytowej, firmy z krótką historią działalności gospodarczej lub prowadzące ryzykowny biznes.

Mezzanine Finance

Jeden z rodzajów private equity, korzystają z niego zazwyczaj  w pełni dojrzałe firmy, które  potrzebują dodatkowych środków w formie kredytu, a nie posiadają zdolności kredytowej. W praktyce Mezzanine to sposób na finansowanie, zawieszony pomiędzy klasycznym kredytem a kapitałem pochodzącym od inwestorów lub akcjonariuszy. Do głównych cech tej formy finansowania należy oprocentowanie kapitału oraz zabezpieczenie aktywami przedsiębiorstwa.  Samo finansowanie charakteryzuje duża elastyczność (dostosowanie do specyfiki przedsiębiorstwa i danej transakcji).

Zarządzanie projektem

Spis usług i produktów

Rozliczanie projektów unijnych

Kluczowym elementem realizacji unijnego projektu jest zachowanie jego płynności finansowej oraz sprawne rozliczenie otrzymanego dofinansowania. Oferowane usługa obejmuje:

 • Ustalenie procedur przygotowania dokumentacji rozliczeniowej projektu (opis faktur, wzory dokumentów wewnętrznych);
 • Opisywanie dokumentacji finansowej projektu zgodnie z wymogami;
 • Przygotowanie wniosków o płatność;
 • Prowadzenie ewidencji wydatków w ramach projektu;
 • Tworzenie i aktualizacja harmonogramów płatności;
 • Monitorowanie wykorzystania budżetu projektu;
 • Kontakty z instytucją pośredniczącą w zakresie finansów i rozliczeń;
 • Przygotowanie końcowego rozliczenia projektu.

Marketing/Promocja projektów

Proponowane usługi z zakresu działań promocyjnych i informacyjnych w projekcie:

 • Identyfikacja wizualna projektu;
 • Strategia PR i działania informacyjne;      
 • Tworzenie strony internetowej;      
 • Obsługa social mediów;        
 • Projekt i wykonanie materiałów promocyjnych (poligrafia);        
 • Organizacja konferencji i spotkań informacyjno-promocyjnych.

Marketing dla małych i średnich firm

Spis usług i produktów

Badania Rynku

Na etapie planowania inwestycji dostarczamy partnerom odpowiednich informacji służących ocenie potencjału określonego rynku. Nasze badanie kompleksowo diagnozuje dany rynek, określa m.in.: bariery wejścia, nisze rynkowe, formalne uwarunkowania, otoczenie konkurencyjne. Analiza opiera się na danych pozyskanych z różnorodnych źródeł i daje możliwie pełny obraz rynku. Opracowania te są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych i strategicznych.

Strategie Marketingowe

Na zlecenie klientów przygotowujemy dokument strategiczny, który stanowi punkt wyjścia do wszelkich działań rynkowych przedsiębiorstwa. Strategia marketingowa to swego rodzaju kierunkowskaz, definiujący cel oraz narzędzia do wspierania i monitorowania postępów na drodze do jego osiągnięcia. Podczas projektowania strategii marketingowej definiujemy wizję marki, grupę docelową, ofertę produktową, przewagę konkurencyjną itp. Niekiedy w nowej strategii marketingowej proponujemy zmianę i dostosowanie się do nowych okoliczności rynkowych, tzw. proces rebrandingowy przedsiębiorstwa.

Online Marketing

Doradzamy, planujemy i realizujemy zintegrowane kampanie internetowe zorientowane na wzrost realnej sprzedaży. Dobieramy narzędzia do klienta i produktu oraz  monitorujemy wyniki promocji internetowej. Wspieramy naszych partnerów w optymalizacji wydatków na marketing internetowy, indywidulanie dobierając najskuteczniejsze narzędzia online marketingu, m.in.:
 • Pozycjonowanie internetowe; 
 • Content marketing; 
 • E-mail marketing i newslettery; 
 • Kampanie adwords i kampanie bannerowe; 
 • Social media; 
 • Marketing mobilny.
# #