Obligacje komercyjne

Firmy łatwiej emitują obligacje

Od 1 lipca 2015 roku weszły w życie przepisy poszerzające m.in. katalog papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa o obligacje podporządkowane i obligacje wieczyste. 

Nowa ustawa o obligacjach wprowadziła nowe możliwości finansowania działalności gospodarczej, poszerzając katalog typów obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa, w stosunku do starej ustawy z 1995 roku.

Wprowadziła możliwość emisji tzw. obligacji podporządkowanych oraz obligacji wieczystych.Wprowadzane ustawą obligacje wieczyste, to takie, które nie podlegają wykupowi, a świadczenie emitenta polega na zapłacie odsetek w formie renty wieczystej. Natomiast obligacje podporządkowane to takie, z których zobowiązania - w przypadku upadłości lub likwidacji emitenta - podlegają spłacie w kolejności wskazanej w warunkach emisji. Dotychczas tego rodzaju obligacje nie mogły być w Polsce źródłem kapitału, gdyż - ze względu na brak odpowiednich przepisów - nie można było ich emitować.

Źródło: lex.pl, forbes.com
# #